Img 1043

Jämställdhetspolicy

Jämställdhetspolicy för Partille Innebandysällskap och Floorball Club Partille (PIBS & FCP).

Partille Innebandy är en förening där alla är välkomna som medlemmar oavsett nationalitet, etnisk tillhörighet,

religion, ålder, kön, sexuell läggning eller åsikter. Inom PIBS & FBC strävar vi efter mottot att alla har samma

värde. Övergripande målsättning är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och

skyldigheter i all föreningsverksamhet (på alla nivåer och på alla områden).

En grundförutsättning är att flickors och pojkars, kvinnors och mäns verksamhet värderas och prioriteras på

ett likvärdigt sätt och att resurserna fördelas rättvist. All verksamhetsplanering bör ske utifrån ett medvetet

jämställdhetsperspektiv.

Åtgärder:

1. Flickor och pojkar, kvinnor och män ska ges lika möjlighet att medverka utifrån sina respektive

förutsättningar utan förhinder. Det innebär att förutsättningarna för träning, tävling och annan

verksamhet anpassas till flickors och pojkars, kvinnors och mäns olika förutsättningar.

2. Flickors och pojkars, kvinnor och mäns idrottsutövning ska vara på lika villkor och prioriteras på ett

likvärdigt sätt. Det innebär att de tilldelas resurser efter samma principer när det gäller budget,

träningstider, tillgång till träningsanläggning och likartad.

3. Kvinnor och män ska ha lika stora möjlighet till inflytande i beslutande och i rådgivande organ,

(såsom styrelse, valberedning, sportkommittéer etc.). Det innebär att PIBS & FBC bör eftersträva en

jämn fördelning av kvinnliga och manliga förtroendevalda representanter på styrelseposterna och i

de olika arbetsgrupperna som förekommer (könsuppdelade grupper är undantagna).

4. Arbetsformer och fördelning av uppdrag ska utformas så att kvinnor och män får lika stora

möjligheter att medverka. Det innebär att PIBS & FBC ska eftersträva en jämn fördelning av

kvinnliga och manliga representanter bland ledare och tränare samt att flickors och pojkars, kvinnor

och män ska ges samma möjligheter att utvecklas som aktiva, tränare och ledare.

5. Sättet att vara på jargongen/umgänget i föreningen ska vara fritt från könsdiskriminerande attityder.

Ingen aktiv, tränare, ledare, förtroendevald eller annan person får utsättas för trakasserier eller

mobbning. Med könsdiskriminerande attityder och trakasserier menas varje ovälkommen påstötning

eller uttalande som kan anses vara en kränkande behandling eller ett bemötande vilket kränker den

utsattas värdighet och/eller personliga integritet.

Handlingsplan vid trakasserier:

Som spelare/medlem: Säg i från till den som trakasserar och säg till din ledare om det som hänt. Vill du själv

inte säga ifrån, så säg till din ledare vad som hänt. Som ledare: Tala med den som blivit utsatt om vad hen

upplever och därefter med den/de som trakasserat. Tala då om vilka värderingar som föreningen står för.

Meddela ungdomsansvarig/styrelsen om att någon har blivit trakasserad.

I styrelsen: Om trakasserier inträffar i flera lag eller återkommer i samma lag bör vidare åtgärder tas, t.ex.

samling av alla spelare, ledare och föräldrar och gå igenom vad klubben har för värderingar och att dessa

gäller alla.

Styrelse och andra verksamhetsområden ska i sin planering och i sina beslut alltid vara införlivat i

den dagliga verksamheten och genomsyra den dagliga verksamheten beakta ovanstående mål. Det

åligger samtliga Partille Innebandys medlemmar, tränare, ledare att beakta PIBS & FBC

Jämställdhetspolicy.

Md fbc partille p transparent 400x400
Md lokalpressen logga
Md nordic wellness
Md unihoc
Md logoinnebandykungenfa rg1medytterkontur
Md bmw logo
Md 140610 stiftelsen dunross
Md csm varsego rgb 14b088fd93
Md sk rmavbild 2015 05 16 kl. 19.13.34
Md grasrotenbanner 250x120
GLÖM INTE "GRÄSROTEN" STÖD PIBS, TACK!
Md novon el logga
Md img 5636
Md 1630072790746 amhult bygg och kakel logga final faktura
Md download
Md img 6680
Md bildit
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub